Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powerfully /'paʊəfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] mạnh mẽ