Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authoritative /ɔ:'θɒrətətiv/  /ɔ:'θɒrəteitiv/

 • Tính từ
  có thẩm quyền, tin được
  information from an authoritative source
  tin từ một nguồn có thẩm quyền
  có quyền lực, chính thức
  authoritative orders
  mệnh lệnh chính thức
  có quyền uy, hách dịch
  an authoritative tone of voice
  giọng hách dịch

  * Các từ tương tự:
  authoritatively, authoritativeness