Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legitimate /li'dʒitimət/  

 • hợp pháp
  the legitimate heir
  người thừa kế hợp pháp
  a legitimate child
  đứa con hợp pháp (không phải sinh ngoài giá thú)
  hợp lý, có lý
  a legitimate argument
  lý lẽ có lý
  chính thống
  legitimate theatre
  nhà hát kịch chính thống (không phải là ca nhạc kịch, kịch thời sự…)

  * Các từ tương tự:
  legitimately