Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legitimatize /li'dʤitimaiz/  

  • Ngoại động từ
    hợp pháp hoá
    chính thống hoá