Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legitimize /li'dʤitimaiz/  

  • Ngoại động từ
    hợp pháp hoá
    chính thống hoá

    * Các từ tương tự:
    legitimize, legitimise