Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hợp pháp
  take powers by lawful means
  giành quyền bằng phương sách hợp pháp
  his lawful heir
  người thừa kế hợp pháp của ông ta

  * Các từ tương tự:
  lawfully, lawfulness