Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allowable /ə'laʊəbl/  

 • Tính từ
  có thể [do pháp luật, luật lệ] cho phép
  allowable expenses
  chi phí được phép

  * Các từ tương tự:
  allowable limit