Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permissible /pə'misəbl/  

 • Tính từ
  cho phép được…
  delay is not permissible, even for a single day
  không cho phép trì hoãn dù chỉ là một ngày thôi

  * Các từ tương tự:
  permissibleness