Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excusable /ik'skju:zəbl/  

  • Tính từ
    có thể tha thứ

    * Các từ tương tự:
    excusableness