Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admissible /əd'misəbl/  

 • Tính từ
  có thể thừa nhận
  admissible evidence
  bằng chứng có thể thừa nhận được
  có thể chấp nhận
  such behaviour is not admissible among our staff
  cách xử sự như thế không thể chấp nhận được

  * Các từ tương tự:
  admissible function, admissible hypothesis, admissibleness