Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hợp pháp; theo luật pháp
  the legal age for voting
  tuổi được bầu cử theo luật định
  [thuộc] luật pháp; dùng đến luật pháp
  take legal action
  tố tụng

  * Các từ tương tự:
  legal aid, legal proceedings, legal tender, legalese, legalisation, legalise, legalism, legalist, legalistic