Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không nghiêm trọng, có thể bỏ qua được (tội lỗi)

    * Các từ tương tự:
    veniality, venially, venialness