Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venialness /vi:ni'æliti/  

  • Danh từ
    tính chất có thể tha thứ được, tính chất có thể bỏ qua được