Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tha thứ, khoan thứ
  I won't tolerate such behaviour (your behaving in this way)
  tôi không thể tha thứ thái độ như thế của anh
  chịu đựng
  tolerate heat well
  chịu nóng giỏi
  chịu (thuốc)
  cơ thể không thể chịu được liều bức xạ lớn như thế