Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countenance /'kaʊntənəns/  

 • Danh từ
  sắc mặt, vẻ mặt
  change one's countenance
  đổi sắc mặt
  sự ủng hộ, sự tán thành
  I would not give countenance to such a plan
  tôi sẽ không tán thành một kế họach như thế
  keep one's countenance
  giữ vẻ mặt bình thản
  put stare/somebody out of countenance
  (cũ)
  nhìn ai chòng chọc làm cho họ bối rối
  Động từ
  ủng hộ, tán thành
  they would never countenance lying
  họ sẽ không bao giờ tán thành lối nói dối

  * Các từ tương tự:
  countenancer