Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remissible /ri'misəbl/  

  • Tính từ
    có thể tha thứ, có thể miễn giảm