Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pardonable /'pɑ:dnəbl/  

 • Tính từ
  tha thứ được
  a pardonable error
  một sai lầm có thể tha thứ được

  * Các từ tương tự:
  pardonableness