Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forgivable /fə'givəbl/  

  • Tính từ
    có thể tha thứ được (nói về sự vật)
    it was a forgivable mistake
    ấy là một sai lầm có thể tha thứ được