Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (lóng)
    hợp pháp

    * Các từ tương tự:
    legitimacy, legitimate, legitimately, legitimation, legitimatise, legitimatize, legitimise, legitimism, legitimist