Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lawfully /'lɔ:fəli/  

  • Phó từ
    [một cách] hợp pháp