Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tín từ
  hợp thức
  a valid claim
  một khiếu tố hợp thức
  có giá trị, có hiệu lực
  a bus pass valid for one week
  thẻ đi xe buýt có giá trị một tuần lễ
  vững chắc, có căn cứ
  a valid argument
  một lý lẽ vững chắc

  * Các từ tương tự:
  validate, Validated inflation, validation, validity, validly, validness