Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

validity /və'lidəti/  

  • Danh từ
    giá trị pháp lý
    tính hợp lý; giá trị