Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đúng đắn, hợp pháp
  rightful claim
  một yêu sách đúng đắn
  the rightful owner
  người sở hữu hợp pháp

  * Các từ tương tự:
  rightfully