Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rightfully /'raitfli/  

  • Phó từ
    [một cách] đúng đắn;[một cách] hợp pháp