Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legitimately /li'dʒitimətli/  

  • Phó từ
    [một cách] hợp pháp
    [một cách] hợp lý
    [một cách] chính thống