Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legalize /'li:gəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    hợp pháp hoá
    công nhận, chứng nhận (về pháp lý)

    * Các từ tương tự:
    legalize, legalise