Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

statutory /'stæt∫ʊtri/  /'stæt∫ʊtɔ:ri/

 • Tính từ
  theo luật; do luật qui định
  one's statutory rights
  quyền do luật qui định
  a statutory age limit
  hạn tuổi theo luật