Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có lý; hợp lý
  a reasonable proposal
  một đề nghị hợp lý
  biết điều; biết lẽ phải
  no reasonable person could refuse
  không có người biết điều nào mà lại có thể từ chối
  vừa phải, phải chăng
  a reasonable price
  giá phải chăng
  reasonable health
  sức khỏe vừa phải

  * Các từ tương tự:
  reasonableness