Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thngữ)
    được trình bày một cách hợp lý
    a reasoned approach to the problem
    một lối tiếp cận vấn đề được trình bày một cách hợp lý