Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho nhận ra, làm cho tin
  điều chị ta nói làm cho tôi nhận ra là tôi đã sai lầm
  thuyết phục
  cái gì đã thuyết phục anh bỏ phiếu cho họ?

  * Các từ tương tự:
  convinced, convincement, convincer