Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tỉnh táo, sự minh mẫn
    doubt somebody's sanity
    nghi ngờ sự minh mẫn của ai
    sự phán đoán sáng suốt; sự đúng mực