Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reasonableness /'ri:znəblnis/  

  • Danh từ
    tính hợp lý
    sự biết điều
    sự vừa phải, sự phải chăng