Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tâm thần, [thuộc] tinh thần
  sự nếm trải đó đã gây cho ông ta biết bao đau khổ về tinh thần
  (khẩu ngữ, xấu) điên
  you must be mental to drive so fast!
  Anh điên hay sao mà lái xe nhanh thế!

  * Các từ tương tự:
  mental age, mental arithmetic, mental home, mental hospital, mental patient, mentalism, mentality, mentally, -mental