Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ for)
  động lực; lý do (của một hành động)
  the police could not find a motive for the murder
  cảnh sát không tìm ra lý do của vụ giết người
  Tính từ
  [gây] chuyển động, [gây] vận động
  gió đã tạo ra lực làm chuyển động (làm quay) bánh này

  * Các từ tương tự:
  motiveless