Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propulsive /prə'pʌlsiv/  

 • Tính từ
  đẩy [tới]
  propulsive forces
  lực đẩy

  * Các từ tương tự:
  Propulsive industries