Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motivation /,məʊti'vei∫n/  

  • Danh từ
    sự thúc đẩy
    động lực thúc đẩy