Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bút, cây viết
  bút máy
  bút bi
  bút phớt
  (số ít) nghề cầm bút, nghề viết văn
  he lives by his pen
  ông ta sống bằng nghề cầm bút
  the pen is mightier than the sword
  (tục ngữ) cây bút mạnh hơn thanh gươm;
  nhà thơ, nhà tư tưởng tác động đến việc đời nhiều hơn người lính
  put pen to paper
  đặt bút viết
  a slip of the pen
  xem slop
  Động từ
  (-nn-)
  viết (một lá thư...)
  nó viết một vài lời cảm ơn
  Danh từ
  bãi rào, bãi quây (súc vật)
  bãi quây cừu
  hầm trú ẩn, hầm tránh bom (của tàu ngầm)
  Động từ
  (+ in, up) nhốt lại, nhốt vào bãi quây
  ban đêm nhốt gà lại
  chi ta cảm thấy như bị nhốt lại trong nhà vì cuộc đời nội trợ của mình
  Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ) như pennitentiary

  * Các từ tương tự:
  Pen, pen-and-ink, pen-dragon, pen-driver, pen-feather, pen-friend, pen-maker, pen-master, pen-name