Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  viết nguệch ngoạc; vẽ nguệch ngoạc; vạch nguệch ngoạc
  nó viết nguệch ngoạc mấy chữ lên tấm bưu thiếp
  ai vẽ nguệch ngoạc lên khắp tường thế?
  em bé vạch nguệch ngoạc lên mặt bàn
  Danh từ
  chữ viết nguệch ngoạc
  bản viết (bức thư, bản ghi chép) nguệch ngoạc
  she just send us a scrawl on a card to say she was having a good time
  chúng tôi vừa mới nhận được một tấm thiệp với chữ viết nguệch ngoạc tin cho biết cô ta đã hưởng một thời gian vui thích

  * Các từ tương tự:
  scrawly