Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bá vương; thủ lĩnh