Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pen-feather /'pen,feðə/  

  • Danh từ
    lông cứng (ngỗng... để làm ngòi bút)