Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    sáng tác, thảo
    sáng tác một bài thơ-(đùa cợt) viết (một bức thư...)

    * Các từ tương tự:
    inditement, inditer