Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pen-friend /'penfrend/  

  • (Mỹ cách viết khác penpal)
    bạn qua thư từ (nhưng chưa hề gặp mặt)