Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scribble /'skribl/  

 • Động từ
  viết ngoáy, viết cẩu thả vội vàng
  vẽ bậy
  đứa bé vẽ bậy khắp cuốn sách
  Danh từ
  chữ viết ngoáy, chữ viết cẩu thả vội vàng
  I can't read this scribble
  chữ viết ngoáy này tôi không thể đọc được
  hình vẽ bậy
  hình vẽ bậy khắp trang giấy

  * Các từ tương tự:
  scribbler