Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corral /kə'rɑ:l/  /kə'ræl/

 • Danh từ
  (từ Mỹ) bãi quây [súc vật]
  lũy toa xe (toa xe sắp thành vòng quây để bảo vệ trại)
  Danh từ
  (-ll-)
  cho (súc vật) vào bãi quây
  xếp (toa xe...) thành lũy bảo vệ