Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pen-and-ink /,penənd'iηk/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    vẽ bằng bút mực
    pen-and-ink illustrations
    hình minh họa vẽ bằng bút mực