Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penitentiary /'peni'ten∫əri/  

 • Danh từ
  (Mỹ)
  nhà tù trọng phạm
  Tính từ
  tự phạt để chuộc tội
  để cải tạo người phạm tội