Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pen-driver /'pen,draivə/  

  • Danh từ
    duộm khầm thư ký văn phòng
    nhà văn tồi