Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  soạn, sáng tác
  she began to compose [songsat an early age
  chị ta bắt đầu sáng tác [bài hát] ngay từ thuở nhỏ
  (không dùng ở thì tiếp diễn) hợp thành, cấu thành
  the short scenes that compose the play
  những cảnh ngắn đã hợp thành vở kịch
  bình tĩnh lại, trấn tĩnh
  hãy bình tĩnh lại, không việc gì mà cuống lên
  (in) sắp chữ

  * Các từ tương tự:
  compose sequence, composed, composedly, composedness, composer