Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consist /kən'sist/  

 • Động từ
  (không dùng ở thì tiếp diễn)
  (+ of) gồm có
  ủy ban gồm có mười người
  (+ in) cốt ở, ở chỗ
  cái đẹp của thành Venice phần lớn là ở kiểu dáng các tòa nhà cổ trong thành

  * Các từ tương tự:
  consist (of), consistence, consistency, consistent, consistently, consistnet, consistorial, consistory