Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composer /kəm'pəʊzə[r]/  

  • Danh từ
    nhà soạn nhạc